Cliëntenraad

Elke instelling is verplicht zich maximaal in te spannen om een cliëntenraad te hebben. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Los van het feit dat dit wettelijk verplicht is, is het logisch dat cliënten zelf mogen meedenken over dagelijkse en beleidsmatige zaken die zijzelf aangaan. De cliëntenraad van Spokedam vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. Tweemaal per jaar is er een vergadering van de cliëntenraad waarin cliënten mogen meepraten over het beleid van Spokedam. De cliëntenraad mag voorstellen ter verbetering doen en (gevraagd en ongevraagd) adviezen geven. Hiermee heeft de cliëntenraad direct invloed op de kwaliteit van de geleverde zorg. Van elke vergadering worden notulen gemaakt welke inzichtelijk zijn voor alle cliënten.